Ci teniamo alla tua privacy. Usiamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione e ricordare le tue preferenze. Maggiori info qui. Registrandoti o accedendo al sito accetti espressamente le norme sulla privacy riportate in questa pagina
Nois bi tenimus a sa privatesa tua. Impreamus sos cookie pro megiorare s’esperièntzia de navigatzione e sas preferèntzias tuas. Agatas prus informatziones inoghe. Marchende·ti o intrende in su situ atzetas sas normas in vigèntzia subra sa privatesa marcadas in custa pàgina

S’ORÌGINE DE SOS NÙMENES DE SOS GIUIGADOS - PARTE SEGUNDA

Eris amus esaminadu s’etimologia de su nùmene Càllari, rivolutzionende cun unu pagu de coràgiu sos riferimentos ideales achistados fintzas a oe. Dae sa raighina “Kar” – protosarda etotu – nche semus rùpidos a cussa “Kall-Kadd”, chi at una valèntzia diversa de su totus – comente amus bidu – probiana a su significu de “Gaddura”.

Su topònimu Gaddura - Caddura est tzitadu in sos documentos medievales fintzas in sos formas “Gallul, Gallulu, Gallula”. Pro comintzare s’arresonu nche ponimus a banda s’ipòtesi de F.C. Casula chi faghet derivare custu faeddu dae sa camba de mare narada “Fretum Gallicum”, nùmene antigu de sas Bucas de Bonifàtziu (Itinerarium Maritimum), ligadu –  segundu s’istòricu–  a sa presèntzia in sa Còrsica medievale de sos Francos de sa Gàllia.

Prus fàtzile deo creo, in s’economia de sa lògica a fundamentu de sa teoria mia, chi sa paràula Gaddura si siat acostada in s’usu comune a su latinu “gallus” (puddu, cabone) pro simigiàntzia interpretativa, mancari apat imbetzes una natura sardiana, chi si remunit galu oe. “Callullu” in Sardu modernu est “unu nodu de pedras, unu crastu assoladu” (Puddu, Ladu). Cuncordende cun sa biada de Blasco Ferrer, custu tèrmine est de afrangiare a su bascu “gailur”, chi resurtat èssere “chima, punta, pica”.  Sa Gaddura duncas, pro sos mannos nostros, fiat sa terra de sos cùcuros granìticos, de sos milli bruncos de pedra. Una foto perfeta de sa regione.

Sa corònimu “Arbarè” pagu b’intrat cun sas matas. S’erèntzia sardiana de custu vocàbulu – pro la nàrrere a sa moda de Pittau –  est nòdida e nd’essit a campu in s’atzentatzione de sa vocale finale, comuna a diversos topònimos prelatinos che a Cala Goloritzè, Orthullè, Iscuvudè, Talaighè, Tangherisè etc… . Su faeddu misteriosu chi semus chirchende de ispricare benit dae “arba” = paule, mare de ponte, abba salamata (Carta Raspi). Sa làcuna malàrica de Arba, unu tempus a curtzu de sa bidda de Arborea, s’est bonificada in su 1934, in pare a cussas de Estius e de Luri. In su nùmene de sa bidda Pauli Arbarei, imbetzes, sa variante neolatina est bighina de cussa sardiana, chi si repitet cun su matessi significadu. Arbarè, tando, est sa “banda de sas maras”, comente s’istòria nos cunfirmat.

Serramus s’artìculu cun s’ùrtimu Giuigadu, su de Turres. Paret lìmpia s’etimologia de custa paràula, sa chi benit impreada ancora oe, cun su matessi sonu, in su sensu de “edifìtziu artu, fortilesa” (dae su lat. Turris). Ma si isfossamus prus a fundu in sos pìgios ludosos de sas sedimentatziones linguìsticas agatamus unu vocàbulu sardianu de impitu contemporàneu, “turru” (var. tzurru, ciurru, zurru), chi bolet nàrrere “trainu de abba, bena, tònchinu, istrampigheddu” (Pittau). In bascu “txurru” (sp. chorro) est un’istrampu de abba. Ancora in esukera si registrat su faeddu “iturri”, chi resurtat èssere “funtana”. In Portu Turres colat su Riu Mannu, cursu de abba a caràtere istasionale chi si creet dare su nùmene a sa tzitade, romanizada a pustis in Turris Libisonis.

 

A incuru de Antoni Flore

 

PORTU TORRACondividi l'articolo: Condividi

Seguici sui nostri canali

Seguici su Telegram

Ricevi le notifiche di andalanoa.it su Telegram

Unisciti al nostro canale Telegram e ricevi gli aggiornamenti di Andalanoa.it (Info)

Festival Morròculas

morroculas

Con la cultura si possono fare grandi cose

Sardegna, terra unica: attrazioni da visitare

 • Nuraghe Arrubiu (Orroli)

  Si tratta del nuraghe più grande della Sardegna e l'unico con cinque torri, tra quelli finora indagati. Viene chiamato Gigante rosso, arrubiu in sardo, per il caratteristico colore rosso dei licheni che...

 • Museo la Stazione dell’Arte Maria Lai (Ulassai)

  La Stazione dell’arte è il punto di arrivo dell’ambizioso progetto che l'artista Maria Lai e il paese di Ulassai hanno coltivato per oltre un trentennio. Il museo d'arte contemporanea custodisce la...

 • Nostra Signora di Castro (Oschiri)

  Eretta alla metà del secolo XII, sorge in un'area che fu un castrum romano che ha dato il nome alla chiesa e alla diocesi di cui fu cattedrale nel Medioevo. Costruita con cantoni ben squadrati di...

 • Pinacoteca Nazionale di Sassari

  Il museo si trova all'interno dell’ex Collegio gesuitico del Canopoleno, storico edificio nel centro di Sassari. La Pinacoteca ospita le importanti collezioni d’arte Tomè e Sanna, oltre a un certo...

 • Nuraghe Santu Antine (Torralba)

  Il nuraghe trilobato Santu Antine, chiamato anche sa domo de su re (la casa del re), è uno dei nuraghi più maestosi e importanti della Sardegna. Il nuraghe, edificato durante l'età del bronzo medio...

In sardu deo? Semper, cada die, a fitianu!

“IN SARDU DEO? SEMPER, CADA DIE, A FITIANU!‟

Newsletter

Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato sulle ultime iniziative. Terms and Condition
Joomla Extensions powered by Joobi

Scarica Àndala App

Android apk download

Cerca nel sito

Dae s'archiviu de s'ULS Meilogu

 • S'edade giuigale

  A partire dae su de VII sèculos d.C. sa Sardigna, posta in sa làcana otzidentale de s’Impèriu Romanu de Oriente, dassada assolada in sos destinos suos, si fiat dèvida organizare autonomamente,...

 • Cuncursu literàriu "Una die in iscola... istòrias de istudentes"

  S’assòtziu culturale “Àndala noa” in s’àmbitu de su progetu “Su sardu, limba de totus limba pro totus”, finantziadu dae s’Assessoradu Regionale de sa Istruzione Pùblica, Benes culturales,...

 • Cussìgios pro lèghere: POST OFFICE

  Post Office est unu libru mesu auto-biogràficu chi nos contat de unu personàgiu particulare Henry Chinaski (Hank pro sos amigos), su chi in realidade est in bona parte s’autore etotu de su contu,...

 • Crònaca curtza de su patrimòniu buscaritzu sardu

  Sas testimonias iscritas egìtzias e ititas (XIV e XII sèc. i.C.) pintant sa Sardigna comente s’ “Ìsula de su Birde Mannu”, una terra de forestas istremenadas. Ancora duamìgia annos a pustis, su...

 • NOAS. Turalva. Istiu Turalvesu.Trìulas 2019.

  NOAS. Turalva. Istiu Turalvesu.Trìulas 2019. At a èssere unu mese de trìulas ricu cun unu calendàriu ricu de manifestatziones in Turalva: chenàbura 5 est istada fata una festa in sa pischina...

 • GIASSOS. Turalva. S’Ispiritu Santu e sa batalla de Aidu de Turdu

  GIASSOS. Turalva. S’Ispiritu Santu e sa batalla de Aidu de Turdu   In s’istiu de s’annu 1347, in su territòriu de Turalva, a pagu tretu dae sa crèsia de s’Ispiritu Santu, b’est istada una batalla. Su...

 • Primas pàginas: 19/11/2014

  Alluvione, un'annu a pustis. Meridiana: litzentziamentos cunfirmados. Maridu fogosu assoltu ca  apeddat ma non mòssigat Sa die a pustis de s'anniversàriu de s'alluvione sos giornales aberint cun sos...

 • Bànari, "Sardi e sicuri" su 24

  Bonas dies a totu cantas e a totu cantos Ats nos at in pessu comunicadu chi sa campagna de mapadura positivos “Sardi e sicuri”, programmada in bidda pro domìniga su 18 de abrile, nche l’ant...

 • Itireddu: dae su 1 de trìulas aberit sa ludoteca

  Si faghet ischire chi dae su 1 de trìulas   at cumintzare su servìtziu de Ludoteca pro pitzinnos dae sos 3 e 11 annos. Sas pitzinnas e sos pitzinnos ant a pòdere giogare, fàghere atividades...

 • Sìligo. Donatziones pro emergèntzia fogos

  Comune de Sìligo Provìntzia de Tàtari   Donatziones pro emergèntzia fogos   A pustis de sos fogos de sas dies coladas chi ant fertu su Montiferru e s’aristanesu, solidariedade manna b’at àpidu dae sa comunidade de...

Dal nostro archivio